webpchecker

1938

Ski area name changed to “Snow King.”